INFO

Dla osób niedowidzących

Zmiana wielkości czcionek odbywa się za pomocą klawiszy CTRL + i -

Informacje o projekcie

okres realizacji projektu:

2017.01.02 – 2019.05.31 na terenie województwa lubelskiego

 

W tym czasie przyjmujemy wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe wraz z zaświadczeniem z urzędu pracy o zarejestrowaniu  jako osoba bezrobotna oraz zaświadczeniem z urzędu skarbowego o nieprowadzeniu działalności gospodarczej przez ostatnie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia formularza zgłoszeniowego.

 

Chcemy przygotować 100 bezrobotnych do prowadzenia własnej firmy poprzez szkolenia i doradztwo. Dla najlepszych 82 biznesplanów udzielimy dotacji i wsparcia pomostowego.

 

Kogo zapraszamy?

 • Osoby w wieku 30 lat i więcej z terenu województwa lubelskiego,
 • zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne, o niskich kwalifikacjach (tj. ukończone: Szkoła Podstawowa lub niżej, Gimnazjum, Liceum ogólnokształcące; Liceum profilowane; Technikum, Uzupełniające liceum ogólnokształcące; Technikum uzupełniające lub Zasadnicza szkoła zawodowa)
 • zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej,
 • Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności Osoby Niepełnosprawne, Kobiety i Osoby, które ukończyły 50.r.ż!

W projekcie nie mogą wziąć udziału:

Osoby zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Osoby, które biorą lub brały udział w innym projekcie z Działania 9.3. Rozwój Przedsiębiorczości

Preferowane będą osoby znajdujące się w trudniej sytuacji na rynku pracy tj:

 1. osoby w wieku powyżej 50 roku życia,
 2. kobiety,
 3. osoby z niepełnosprawnościami,
 4. osoby długotrwale bezrobotne (ponad 12 –cy),
 5. osoby z obszarów wiejskich, czyli zamieszkujące gminy wiejskie i część wiejską gmin miejsko-wiejskich
 6. osoby z wykształceniem maksymalnie gimnazjalnym

Rekrutacja

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają w biurze projektu – siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej, ul. Dolna 3 Maja 8/9, Lublin, mail: info@rig.lublin.pl, tel./fax. 81 532 12 45 lub 81 532 16 88 wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami.

Wykaz wymaganych dokumentów na etapie rekrutacji

 1. wypełniony i podpisany czytelnie formularz zgłoszeniowy
 2. aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o pozostawaniu w rejestrze osób bezrobotnych
 3. aktualne zaświadczenie z urzędu skarbowego o prowadzeniu/nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia formularza zgłoszeniowego
 4. aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający niepełnosprawność (jeśli dotyczy)

Kandydat powinien zapoznać się ze wszystkimi dokumentami dot. udziału w projekcie.

Udział w projekcie

Uczestnikom zapewniamy:

 • szkolenie z podstaw przedsiębiorczości (40 godzin, czyli 5 dni po 8 godzin),
 • doradztwo indywidualne z zakresu opracowania biznesplanu (14 godzin)
 • udzielenie 82 dotacji inwestycyjnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie maksymalnej 23.398,68 zł brutto
 • wsparcie pomostowe finansowe w wysokości 1850 zł brutto/m-cznie wypłacane przez okres 12 miesięcy 82 uczestnikom
 • doradztwo biznesowe w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu 12 m-cy dla 82 uczestników (14 godzin).
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia
 • zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi /dziećmi za czas szkoleń (20% uczestników)
 • materiały szkoleniowe, przerwa kawowa i ciepły posiłek.

Informacje pod numerem: 81 532 12 45 lub 81 532 16 88

TOP