Partnerzy Programu

PROJEKT „Twój biznes-Twój sukces!”

realizowany

w ramach Osi priorytetowej 9 Rynek pracy, Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0084/16

Realizator Projektu:
Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie

W partnerstwie z:

Centrum Kształcenia Kadr  "Omega" Marcin Kusiak

Krajowa Izba Gospodarcza

okres realizacji projektu: 2017.01.02 – 2018.12.31
na terenie województwa lubelskiego

TOP