Twój biznes-Twój sukces!

Dajemy dotację na założenie firmy! W ciągu 12 miesięcy działalności można dostać łącznie nawet 46 tys. zł!

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 9 Rynek pracy, Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości

ZACZNIJ SWOJĄ PRZYGODĘ Z WŁASNYM BIZNESEM

PROJEKT „Twój biznes-Twój sukces!”

realizowany w ramach Osi priorytetowej 9 Rynek pracy, Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0084/16

TOP